Hoppa till innehåll

OBS! När du skickar in din ansökan godkänner du följande regler!

Regler på Komvux Norra Västmanland

Vi är noga med att behandla dina personuppgifter enligt GDPR.
 
För att vi på skolan ska kunna hjälpa dig på bästa sätt dokumenterar vi ibland hur det går dig i dina kurser. Det innebär att endast behörig personal kan komma att göra noteringar om dina styrkor och svårigheter i dina kurser. Det sparas på en säker plats i våra datasystem där bara behörig personal, och du själv, kan läsa vad som står.

Ver21 20170323

Anmälningsskyldighet vid frånvaro

I kap. 7 2 § Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning står att du som elev har anmälningsskyldighet vid sjukfrånvaro. Sjukdom/vård av barn (vab) är den enda frånvaroorsak som gäller utan rektors tillstånd. Du kan inte anmäla frånvaro i efterhand. Ditt ansvar är att senast kl 08.30 meddela skolan att du är sjuk/vabbar. Om du är borta från undervisningen utan anmälan lägger läraren in din frånvaro som ogiltigt frånvaro. Har du försörjningsstöd förlorar du bidrag då du har ogiltig frånvaro. Skolan avgör inte rätten till ersättning. Det avgörs av din handläggare. Skolan noterar bara frånvaron.

Ledighet för enskild angelägenhet

Rektor beslutar i samråd med undervisande lärare om en elev kan få ledigt från utbildningen för enskilda angelägenheter. Du ska fylla i en ledighetsansökningsblankett, den finns att hämta vid expeditionen eller på hemsidan. Du kan inte få längre ledighet än en vecka. Du som har försörjningsstöd måste kontakta din handläggare vid ledighet för enskild angelägenhet.

 

Skyldighet att följa studieplanering

Vid frånvaro, oavsett orsak, ligger det på dig som elev att ta igen det du har missat. Frånvaro oavsett orsak är aldrig skäl till uppskov från skolarbetet. Detta innebär alltså att även om du är sjuk, vabbar, har läkarbesök osv. är det din skyldighet att ta igen det du har missat.
Kap. 7 1 § Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning tydliggör att om du som elev inte följt din studieplanering under tre veckor i följd ses det som att du frånsagt dig din plats på kursen/utbildningen.

Avbrottsblankett

Fyll i en avbrottsblankett om du måste avsluta din kurs i förtid.
Blanketten hämtar du på hemsidan, Komvux Elevblanketter och e-tjänster

Avskrivning från kurs

I skollagen kap 20 9 § står också att en elev kan skrivas av från skolan ifall eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller att eleven inte uppvisar tillfredställande framsteg. Detta innebär att du som elev ska följa med i den planering som gjorts upp med din lärare och göra de uppgifter/prov m.m. som du blir ålagd. Du ska också under kursens gång visa att du gör framsteg genom att förbättra dig. Ifall du inte uppfyller detta kan rektor skriva av dig med hänvisning till ovanstående paragraf.

Avstängning vid fusk

Den nya skollagen 5 kap 17 § ger rektor möjlighet att stänga av elever som fuskar (se vår policy för fusk), stör undervisningen, kränker andra elever eller personal (se likabehandlingsplan) eller inverkar negativt på studiero. Exempel på ovanstående är att ha telefonen påslagen under lektionstid, prata under genomgångar, komma sent till lektionen.

Jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med vilka skyldigheter och rättigheter jag har. Jag är också medveten om vilka konsekvenser det kan bli ifall jag inte uppfyller mina skyldigheter.